Domeny internetowe

  • Prowadzenie postępowań arbitrażowych i innych sporów w sprawach domen internetowych przed sądem polubownym i przed sądami powszechnymi
  • Doradztwo w zakresie strategii postępowań w sprawach naruszenia praw do domen internetowych
  • Przygotowywanie listów ostrzegawczych
  • Prowadzenie mediacji, negocjacji oraz zawieranie ugód
  • Współpraca z rejestratorami i NASK