Sprawy sporne

  • Prowadzenie postępowań spornych w sprawach dotyczących znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych – sprzeciwy, wnioski o unieważnienie, wnioski o stwierdzenie wygaśnięcia praw wyłącznych
  • Przygotowywanie listów ostrzegawczych
  • Prowadzenie negocjacji i zawieranie ugód
  • Reprezentacja Klientów w postępowaniach odwoławczych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym